БЕТОН КЛАС XA

Бетон Клас XА се употребява в условия на химично агресивно действие. Когато бетонът е подложен на химично агресивно действие, което се осъщестява в естествени почви и подпочвени води със скорост на водата, достатъчно ниска, за да бъде приета за хидростатично действие.
 XA БЕТОН ИНФО

Направения с портландцимент бетон е устойчив на повечето естествени среди. Понякога е изложен на вещества, които могат да го атакуват и да причинят корозия. Бетон в химически производства, складове за суровини, пречиствателни станции и др. е особено податлив на химическа атака. Корозия от сулфати и хлориди може изцяло да разруши бетонните конструкции. Киселините атакуват бетона чрез разтваряне на циментовия камък и варовиковите агрегати. Препоръчва се използването на бетон с ниска пропускливост. Точната оценка на агресивните вещества е задължителна за правилен подбор на подходящи защитни покрития за повърхностна обработка. Целта е да се предпази бетона и той да може да изпълнява конструктивната си функция.

Внимание: Необходимо е специално изследване за оценка на съответното въздействие в следните случаи:

  • класификацията на морската вода зависи от географското разположение, като се прилага класификация, валидна в мястото на използване на бетона;

  • при стойности извън границите на нормалния химически състав на почвата, установени от стандарт EN 206-1:2000;
  • други (различни от естествените за почвата) агресивни химикали;
  • химически замърсени почва или вода; вода с висока скорост в комбинация с химикали;


БЕТОН КЛАС XA1

Околна среда: Химично слабо агресивна.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XF1

БЕТОН КЛАС XA2

Околна среда: Химично умерено агресивна.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XF1, XD1, XD2, XA1, XM1

БЕТОН КЛАС XA3

Околна среда: Химично силно агресивна.

Допълнително покривани класове:

XC1XC2XC3XC4XS1XS2, XS3, XF1, XF2, XD1, XD2, XD3, XA1, XA2, XA3, XM1, XM2, XM3