БЕТОН КЛАС XD

Предназначен за зони с риск от корозия, предизвикана от хлориди, различни от тези в морската вода. Когато бетонът, съдържащ армировка или забетонирани метални части е в контакт с вода, съдържаща хлориди, включително противозамръзващи соли, от източници различни от морска вода, въздействието се класифицира в няколко класа.
 XD БЕТОН ИНФО

Бетонът защитава вградената стоманена армировка чрез собствената си високо алкална природа. Високите pH стойности в бетона (обикновено над 12.5) създават пасивен и некорозиращ защитен оксиден филм върху стоманата. Наличието на хлоридни йони обаче, например от размразяващи вещества или морската вода, могат да проникнат във филма и да го разрушат.  Достигне ли се веднъж прага на хлоридна корозия (около 0.15 % водоразтворим хлор от масата на цимента), се формира електрическа клетка по протежение на стоманата или между стоманените пръти и електрохимичният процес на корозия започва. Някои зони в стоманата се превръщат в анод, провеждайки ток в електрическата клетка, и желязото започва да се разтваря. Зоните в стоманата, които приемат тока са катоди, в които се формират хидроксидни йони. Железните и хидроксидните йони образуват железен хидроксид, FeOH, който по-нататък оксидира като формира ръжда (железен оксид). Ръждясването е експанзивен процес – ръждата се разширява до 4 пъти от първоначалния си обем, като предизвиква вътрешно напрежение и e възможно разрушаване на бетона над стоманената армировка. Площта на напречното сечение на стоманата също може значително да се намали.


БЕТОН КЛАС XD1

Околна среда: Умерена влажност.

Пример: Бетонни повърхности, изложени на намиращи се във въздуха хлориди.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XF1, XA1, XM1

БЕТОН КЛАС XD2

Околна среда: Под вода, рядко суха.

Пример: Плувни басейни. Бетон, подложен на действието на промишлени води, съдържащи хлориди.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XS1, XF1, XD1, XA1, XM1

БЕТОН КЛАС XD3

Околна среда: Циклично намокряне и изсушаване.

Пример: Части на мостове, изложени на въздействие на соли, съдържащи хлориди. Пътни настилки. Настилки за автомобилни паркинги.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XF1, XF2, XD1, XD2, XA1, XM1, XM2, XM3