ПРОЕКТ ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД


ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В "ХИДРОБЕТОН" ООД

През месец юни „Хидробетон“ ООД и  Агенция по заетостта, в качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  сключиха договор № ESF-2303-01-04005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG051PO001-2.3.03-0767 с наименование  Подобряване на условията на труд в „Хидробетон“ ООД. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Проектът се осъществява по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е  подобряване условията на труд в „Хидробетон“ ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, чрез адаптация на управленските процеси към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. Също така конкретните цели на проекта са свързани сусъвършенстване на организацията на трудовата дейност в дружеството, подобряване на  производителността на труда, повишаване на  компетентността на служителите и работниците по отношение на спазване на стандартите по безопасност и здраве при работа и намаляване на  предпоставките за трудови злополуки и професионални заболявания.

По време на изпълнение на проекта ще бъдат извършени следните основните дейности:

  1. Организация и управление на проекта;
  2. Разработване на цялостен анализ на състоянието
    и проектиране на организацията на трудовата дейност;
  3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
  4. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт BS OHSAS 18001:2007;
  5. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт BS OHSAS 18001:2007;
  6. Обучение на служители във връзка с нововъведения стандарт BS OHSAS 18001: 2007 за здравословни и безопасни условия на труд;
  7. Закупуване на конвекторна отоплителна система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд;
  8. Информиране и публичност.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Хидробетон“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”

Този документ във формат pdf можете да видите ТУК

Покана за началната пресконференция, може да откриете ТУК

Програмата за началната пресконференция, може да откриете  ТУК

Презентацията от началната пресконференция на ръководителя на проекта, може да намерите ТУК

Информация за изпълнение дейност №8, може да откриете ТУК

Декларация на Ръководството на Хидробетон ООД относно политиката и целите по здравето и безопасността при работа можете да видите ТУК

Информация за изпълнение на дейност № 7 "Закупуване на конвекторна отоплителна система,свързана с безопасни и здравословни условия на труд", можете да откриете ТУК

Информация за изпълнение на дейност №3 "Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло", можете да откриете ТУК

Информационна брошура за постигнатите резултати, цели и дейности по проекта, може да откриетеТУК

Покана за заключителна пресконференция можете да откриете ТУК

Програмата на заключителната пресконференция, може да откриете ТУК

Прессъобщение за провелата се заключителна пресконференция можете да видите ТУК